VILLKOR

Gäller från: 8. February 2018

Välkommen till AVEDA Swedens Webbplats (www.aveda.se) ("Webbplatsen").

AVEDA Sweden Online ("AVEDA Sweden Online") tillhandahåller innehållet och tjänsterna på Webbplatsen enligt nedan angivna villkor, enligt gällande Integritetspolicy samt enligt övriga villkor och policyer som du kan hitta på olika ställen på Webbplatsen tillsammans med viss funktionalitet, vissa funktioner eller reklamerbjudanden, samt med kundservice. Allt det ovanstående är en del av och inkluderas i de angivna villkoren (gemensamt benämnda "Villkoren"). Genom att besöka eller använda Webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och villkorslöst gått med på att omfattas av de nämnda Villkoren.

1. Integritet

Läs igenom vår Integritetspolicy, så du förstår har vi hanterar integriteten.

2. Varor och tjänster för personligt bruk

De varor och tjänster med tillhörande varuprover som beskrivs på Webbplatsen och som vi lämnar till dig är bara för personligt bruk. Du får inte sälja eller återförsälja någon av de varor och tjänster eller varuprover som du får från oss. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande avbryta eller reducera de varor och tjänster du får från oss om vi bedömer att du bryter mot våra Villkor.

3. Informationens riktighet

Vi strävar efter att uttrycka oss så riktigt som möjligt när vi beskriver våra varor på Webbplatsen, men vi kan, i den utsträckning det medges enligt gällande lag, inte garantera att produktbeskrivningarna, färgerna, informationen eller annat innehåll på Webbplatsen är korrekta, fullständiga, pålitliga, aktuella eller felfria.

4. Upphovsrätt

All information och allt innehåll på Webbplatsen och dess ”utseende och känsla”, inklusive – men inte begränsat till – varumärken, loggor, servicemärken, text, grafik, knappikoner, bilder, ljudclips, datasammanställningar och dataprogramvara och insamling och strukturering av det nämnda (gemensamt benämnt "Innehållet ") ägs av AVEDA Sweden Online, våra systerföretag, partners och licensgivare, och skyddas av nationell lagstiftning, av lagstiftning i USA och internationellt, inklusive lagar om copyright och varumärken.

Med undantag för vad som anges om begränsade rättigheter i Avsnitt 5, och i den utsträckning det medges enligt gällande lag, ska varken Innehållet eller någon del av Webbplatsen kunna användas, kopieras, säljas, återförsäljas, bli föremål för åtkomst, ändras eller på annat sätt helt eller delvis kunna exploateras för något ändamål utan föregående skriftligt medgivande från oss.

5. Begränsade användarrättigheter

I den utsträckning det medges enligt gällande lag ger vi dig en begränsad, återkallelig och icke-exklusiv rätt att besöka och använda Webbplatsen för personligt bruk. Denna begränsade rätt innefattar inte någon rätt att: (a) rama in eller använda inramningstekniker för att kapsla in Webbplatsen eller någon del av den; (b) ompublicera, omdistribuera, överföra, sälja, licensiera eller ladda ner Webbplatsen och/eller allt Innehåll (förutom sådan korttidsförvaring som krävs för att kunna visa Webbplatsen); (c) använda Webbplatsen och/eller Innehållet för annat än personligt bruk; (d) ändra, baklängeskonstruera eller skapa någon härledd produkt som bygger antingen på Webbplatsen och/eller på något av Innehållet; (e) samla in information om kontot till nytta för dig själv eller någon annan part; (f) använda metataggar eller annan ”dold text” på någon del av Innehållet; eller (g) använda programrobotar, spiders, crawlers och liknande datainsamlings- och extraktionsverktyg eller vidta någon annan åtgärd som innebär en orimlig belastning på vår infrastruktur.

I den utsträckning det medges enligt gällande lag ger vi dig också en begränsad, återkallelig och icke-exklusiv rätt att skapa en hyperlänk till Webbplatsens hemsida, endast för personligt icke-kommersiellt bruk. En webbsida som länkar till Webbplatsen får (i) enkelriktat länka till, men inte återge, något av vårt Innehåll; (ii) innebär inte att vi ligger bakom den webbsidan eller dess varor och tjänster; (iii) får inte felaktigt beskriva sitt förhållande till oss; (iv) får inte innehålla något som kan tolkas som smaklöst, obscent, upprörande, kontroversiellt eller otillåtet eller olämpligt för någon ålder; (v) får inte återge oss eller våra varor och tjänster på ett falskt, missledande, nedsättande eller på annat sätt stötande eller angripligt sätt eller förknippa oss med oönskade varor, tjänster eller åsikter; och får (vi) inte länka till någon annan sida på Webbplatsen än förstasidan. Vi kan efter egen bedömning kräva att du tar bort alla länkar till Webbplatsen och du ska, när du får ett sådant krav från oss, omgående ta bort sådana länkar och upphöra med länkningen såvida vi inte uttryckligen i skriftlig form ger dig tillstånd att återuppta länkningen.

6. Användarens skyldighet och ansvar

När du besöker Webbplatsen ska du följa de angivna Villkoren och de särskilda varningar eller instruktioner för åtkomst och användning som finns på Webbplatsen. Du ska alltid handla enligt gällande lag, enligt god sed och i god tro. Du får inte göra några ändringar eller modifieringar av Webbplatsen, av något Innehåll eller av någon av de tjänster som kan finnas på Webbplatsen och inte heller på annat sätt skada Webbplatsens integritet eller drift. Om du medvetet eller av slarv bryter mot någon av skyldigheterna enligt Villkoren, i den utsträckning det medges enligt gällande lag, kommer du att hållas ansvarig för skador och förluster som drabbar AVEDA Sweden Online, våra systerföretag, partners och licensgivare utan att detta påverkar tillämpligheten av några andra angivna Villkor.

7. Länkar till tredje part

Vi ansvarar inte för innehållet på några sidor utanför webbplatsen eller andra webbsidor som länkar till eller från Webbplatsen. Länkar som visas på Webbplatsen tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl och innebär inte att det innehåll, den produkt, den tjänst eller den leverantör som länken hänvisar till på något sätt stöds eller sanktioneras av oss, våra systerföretag eller partners. När du länkar till eller från några sidor utanför webbplatsen eller andra webbsidor gör du det på egen risk. Vi har inget ansvar att på något sätt undersöka, värdera och garantera erbjudanden från sidor utanför webbplatsen eller andra webbsidor som länkar till eller från Webbplatsen och vi har heller inget ansvar för innehåll, produkter, tjänster eller ageranden från sådana sidor och webbsidor inklusive, men inte begränsat till, dessa sidors integritetspolicyer och villkor. Du bör noga granska alla villkor och integritetspolicyer som gäller för sidor utanför webbplatsen och andra webbsidor du besöker.

8. Specialfunktioner, funktionalitet och events

Webbplatsen kan erbjuda vissa specialfunktioner, funktionalitet och events (som tävlingar, utlottningar eller andra erbjudanden) som kan (a) omfattas av användarvillkor, regler och/eller policyer som är tillägg till eller gäller separat i stället för Villkoren; och (b) erbjudas av oss eller av tredje part. I sådana fall meddelar vi dig om detta och om du vill utnyttja erbjudandena går du med på att de omfattas av sådana tilläggs- eller separata villkor för användning, regler och/eller policyer.

9. Inskick

Det är vår policy att säga nej till förslag och idéer som vi inte bett om. Oavsett denna policy för oombedda förslag och idéer kommer alla förfrågningar, feedback, förslag, idéer eller annan information du ger till oss (gemensamt benämnda "Inskick") behandlas som öppet tillgängligt och icke-konfidentiellt material. Enligt villkoren i vår Integritetspolicy och i den utsträckning det medges enligt gällande lag, medför din överföring eller postning av ett Inskick att du ger oss en ickeexklusiv, royaltyfri, transfererbar, oåterkallelig och fullt underlicensierbar rätt att kopiera, använda, reproducera, ändra, anpassa, översätta, publicera, licensiera, distribuera, sälja eller delegera Inskicket på det sätt vi finner lämpligt, inklusive, men inte begränsat till, att helt eller delvis skapa härlett material från och distribuera och visa ett Inskick i någon form, med något media eller med någon teknologi, vare sig den är känd eller i den utsträckning det medges enligt gällande lag, utvecklad senare som egen produkt eller som del av annan produkt eller att Inskicket ska kunna användas i eller i samband med någon av våra produkter eller tjänster för hela den tid den tillämpliga upphovsrätten gäller. Du är också införstådd med att ditt Inskick inte kommer att återlämnas och att vi i den utsträckning det medges enligt gällande lag kan använda de idéer, koncept eller know-how som ligger i Inskicket för varje tänkbart syfte utan att betala för det, inklusive, utan att begränsas till, utveckling, tillverkning, distribution och marknadsföring av varor.

Om du gör ett Inskick, intygar och försäkrar du att du äger eller har rätten till Inskicket. Du intygar och försäkrar också att Inskicket inte utgör eller innehåller något datavirus, kommersiell påtryckning, kedjebrev, massutskick eller någon form av spam. Du får inte använda falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan person eller organisation eller på annat sätt vilseleda oss avseende ursprunget för ett Inskick. Du går med på att hålla oss skadeslösa med avseende på alla krav på rättigheter till ett Inskick eller skadestånd som uppkommit genom något Inskick.

10. Användarinnehåll

När du överför, laddar upp, postar, e-postar eller på annat sätt tillgängliggör data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, bilder, videor, meddelanden eller annat material ("Användarinnehåll") på Webbplatsen är du helt och hållet ansvarig för det Användarinnehållet. Sådant Användarinnehåll utgör ett Inskick enligt Avsnitt 9. Det betyder att det är alla tredje parter och inte vi som helt och fullt ansvarar för allt Användarinnehåll de postar på Webbplatsen. Du går med på att inte försöka övertala eller uppmuntra andra att överföra, ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt på Webbplatsen tillgängliggöra Användarinnehåll som (a) är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, uppsåtligt, nedsättande, vulgärt, obscent, pornografiskt, skymfande, inkräktar på sekretess, hatiskt eller etniskt eller på annat sätt förgripligt; (b) du inte har rätt att tillgängliggöra i enlighet med någon lag eller enligt kontrakts- eller förtroendemässiga förhållanden; (c) du vet är falska, felaktiga eller missledande; (d) du fått betalt för eller på något sätt fått ersättning för av någon tredje part; eller (e) utgör intrång i patent, varumärke, handelshemlighet, copyright eller annan parts upphovsrätt. Du går dessutom med på att inte överföra, ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt förmedla datavirus, oönskad eller otillåten reklam, kommersiella påtryckningar inklusive kedjebrev, massutskick eller någon form av spam. Du går också med på att inte (i) utge dig för att vara någon person eller organisation eller falskeligen intyga eller på annat sätt ge en missvisande bild av din tillhörighet till någon person eller organisation; (ii) "förfölja" eller på annat sätt trakassera eller uppmuntra till trakasseri av andra eller lura eller skada någon tredje part, inklusive på något sätt skada minderåriga; (iii) förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera kännetecken för att dölja ursprunget för något Användarinnehåll; (iv) avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot någon tillämplig lokal, delstatlig, nationell eller internationell lagregel; eller (v) samla in eller lagra identifierbara personliga data om andra användare.

Vi står inte bakom och kontrollerar inte det Användarinnehåll som överförs och postas på Webbplatsen och vi kan därför inte garantera riktigheten, integriteten och kvaliteten på Användarinnehållet. Du är införstådd med att du genom att använda Webbplatsen kan utsättas för Användarinnehåll som är stötande, otillbörligt eller betänkligt för dig. Vi ansvarar under inga omständigheter, i den utsträckning det medges enligt gällande lag, för något Användarinnehåll, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i något Användarinnehåll eller för förlust eller skada som du råkar ut för på grund av användningen av något Användarinnehåll som överförts, laddats upp, postats, e-postats eller på annat sätt tillgängliggjorts via Webbplatsen.

Du är införstådd med att vi enligt egen bedömning har rätt att avstå från att posta och kan radera Användarinnehåll och vi förbehåller oss rätten att ändra, korta ner eller ta bort Användarinnehåll. Utan att det begränsar giltigheten av det ovan sagda eller någon annan bestämmelse i dessa Villkor, har vi rätt att ta bort Användarinnehåll som bryter mot Villkoren eller på annat sätt är olämpligt, och vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande avbryta tjänsten för användare som bryter mot Villkoren eller gör intrång i andras rättigheter.

11. Intrång i copyright

Vi respekterar andras upphovsrätt. Om du tror att copyrightskyddat material har kopierats på ett sätt som innebär intrång i copyright ber vi dig skicka ett e-postmeddelande eller skriftligt meddelande om detta till vårt Särskilda ombud för intrång i copyright och bifoga följande: (i) en beskrivning av det copyrightmaterial som du anser har blivit föremål för intrång och ett bestyrkande av att du är copyrightinnehavare eller har rätt att agera på uppdrag av copyrightinnehavaren; (ii) en beskrivning av det material du anser utgör själva intrånget och var materialet är lokaliserat på Webbplatsen; (iii) din adress, telefonnummer och e-postadress.

Vårt Särskilda ombud för meddelanden om intrång i copyright är Pär Leander, Maqs Law Firm, Norrmalmstorg 1, Box 7009, 103 86 Stockholm, Sverige, tel: 08 407 09 00, fax: 08 407 09 10, e-post: info.se@aveda.com.

OBS: KONTAKTINFORMATIONEN OVAN LÄMNAS EXKLUSIVT FÖR UNDERRÄTTELSER TILL AVEDA SWEDEN ONLINE OM ATT INTRÅNG KAN HA GJORTS I COPYRIGHTMATERIAL. ANDRA TYPER AV FÖRFRÅGNINGAR FÅR INTE NÅGOT SVAR I DETTA FÖRFARANDE UTAN SKA RIKTAS TILL VÅR KUNDTJÄNSTGRUPP MED E-POST info.se@aveda.com.

12. Garantier och utfästelser: ansvarsbegränsning

NÄR AVEDA SWEDEN ONLINE ERBJUDER DENNA WEBBPLATS ETABLERAS INGEN AFFÄRSRELATION MED ANVÄNDAREN. WEBBPLATSEN VISAS ”SOM DEN ÄR”. VI UTFÄRDAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, NÄR DET GÄLLER VILLKOREN ELLER SJÄLVA WEBBPLATSEN. VI EXKLUDERAR ALLA GARANTIER, UTFÄSTELSER OCH VILLKOR AV ALLA SLAG, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, NÄR DET GÄLLER VILLKOREN ELLER SJÄLVA WEBBPLATSEN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OCH UTFÄSTELSER FÖR TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE, MED UNDANTAG DOCK FÖR FALL DÅ SÅDANA GARANTIER OCH UTFÄSTELSER ENLIGT GÄLLANDE LAG INTE FÅR EXKLUDERAS.

DU GÅR MED PÅ ATT VI INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER, I DEN UTSTRÄCKNING GÄLLANDE LAG MEDGER, KAN HÅLLAS ANSVARIGA (VARE SIG KONTRAKTSMÄSSIGT, FÖR NÅGON OTILLÅTEN HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT) FÖR: (a) AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET; (b) AVBROTT ELLER ÅTKOMSTSTÖRNINGAR PÅ WEBBPLATSEN; (c) UTEBLIVNA, FELLEVERERADE, FÖRSTÖRDA ELLER KORRUPTA DATA ELLER ANNAN DATAAVVIKELSE; (d) SKADA ELLER FÖRLUST SOM UPPKOMMIT VID DATASAMVERKAN MED ELLER PÅ GRUND AV SIDOR UTANFÖR WEBBPLATSEN; (e) DATAVIRUS, SYSTEMSAMMANBROTT ELLER SYSTEMSTÖRNINGAR SOM KAN UPPKOMMA NÄR DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN, INKLUSIVE DÅ LÄNKNING SKER TILL OCH FRÅN TREDJEPARTS WEBBSIDOR; (f) FELAKTIGHETER ELLER UTELÄMNANDEN I WEBBINNEHÅLL ELLER (g) HÄNDELSER SOM RIMLIGTVIS LIGGER UTANFÖR VÅR KONTROLL.

I DEN UTSTRÄCKNING DET MEDGES ENLIGT GÄLLANDE LAG KAN VI HELLER INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, OLYCKSHÄNDELSER ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST) SOM HAR SAMBAND MED WEBBPLATSEN ELLER DIN ANVÄNDNING AV DEN, VARE SIG HANDLINGEN GRUNDAS PÅ KONTRAKT, ÄR OTILLÅTEN ELLER PÅ ANNAT SÄTT. EFTERSOM VISSA LÄNDER INTE TILLÅTER ANVARSBEGRÄNSNING FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OLYCKSHÄNDELSER BEGRÄNSAS VÅRT ANSVAR I DESSA LÄNDER TILL VAD SOM MAXIMALT MEDGES ENLIGT GÄLLANDE LAG.

13. Skadestånd

Du medger att du, i den utsträckning det medges enligt gällande lag, går med på att betala skadestånd till oss och i övrigt hålla oss skadeslösa för samtliga förluster, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, som uppkommit på grund av något yrkande, agerande eller krav från tredje part som har samband med din användning av Webbplatsen eller om du brutit mot Villkoren. Du går också med på att betala skadestånd till oss för samtliga förluster, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, som beror på att du använt programrobotar, spiders, crawlers eller liknande datainsamlings- och extraktionsverktyg eller om du vidtagit någon annan åtgärd som medför en orimlig belastning på vår infrastruktur.

14. Tvister

Med avseende på någon tvist som berör Webbplatsen ska alla rättigheter och skyldigheter och allt handlande som hänför sig till Villkoren regleras av svensk lagstiftning. Alla tvister som på något sätt hör samman med ditt besök på Webbplatsen ska hänskjutas till allmän domstol eller annat juridiskt forum, förutsatt dock att om du på något sätt har gjort intrång i eller hotat att göra intrång i vår eller våra systerföretags, partners eller licensgivares upphovsrätt, eller om ärendet är billighetsrättsligt, ska vi kunna få ett domstolsbeslut till vår förmån vid annan behörig domstol.

15. Medgivande att ta emot Meddelanden elektroniskt med hjälp av postning på Webbplatsen och e-post

Du går med på att ta emot överenskommelser, meddelanden, offentliggöranden och andra kommunikationer (gemensamt benämnda ”Meddelanden”) som hänvisar till Villkoren i elektronisk form, inklusive, men inte begränsat till, via e-post. Du går också med på att alla kommunikationer som vi lämnar till dig i elektronisk form fyller det rättsliga kravet på skriftlighet för sådana kommunikationer. Vill du återkalla ditt medgivande att ta emot Meddelanden elektroniskt måste du meddela oss om din återkallelse genom att e-posta oss på info.se@aveda.com och sluta att använda Webbplatsen.

Observera att detta medgivande att ta emot Meddelanden inte har något samband med andra val du gör för mottagande av marknadsmeddelanden. De valmöjligheter du har när det gäller mottagande av marknadsmeddelanden finns angivna i vår Integritetspolicy.

16. Allmänt

Du är införstådd med och godtar att dessa Villkor innefattar det fullständiga och exklusiva avtalet mellan dig och oss för din användning av Webbplatsen, och att de är överordnade alla tidigare förslag, överenskommelser och kommunikationer.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och enligt egen bedömning ändra Villkoren genom att posta ändringarna på Webbplatsen och lämna meddelande om ändringen. Alla ändringar träder ikraft omgående efter postningen på Webbplatsen och när meddelande om ändringen gått ut. Om du fortsätter att använda Webbplatsen efter en sådan ändring innebär det att du anses ha godtagit de ändrade Villkoren.

Inget som finns i dessa Villkor ska tolkas som att någon verksamhet, något partnerskap eller någon annan form av samverkan uppkommer mellan oss. Om vi brister i att kräva att du fullgör någon bestämmelse i Villkoren ska detta, i den utsträckning det medges enligt gällande lag, inte påverka vår rätt att kräva ett fullgörande vid ett senare tillfälle. Inte heller ska ett upphävande av ett brott mot någon bestämmelse i Villkoren anses innefatta ett upphävande av själva bestämmelsen. Om någon bestämmelse i Villkoren skulle vara ogenomförbar eller ogiltig enligt gällande lag, skiljedomsutslag eller domstolsbeslut, ska en sådan ogenomförbarhet eller ogiltighet inte innebära att Villkoren i dess helhet blir ogenomförbara och ogiltiga, utan Villkoren ska då, med beaktande av det rättsliga avgörandet, ändras så att de i mesta möjliga mån speglar parternas vilja som den kom till uttryck i den ursprungliga bestämmelsen.

Om du har frågor om Villkoren kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på info.se@aveda.com.

Copyright © Aveda Corporation. Alla rättigheter förbehålles, världen över.